วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

อบรมละคร

ในวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมาทางศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดพะเยาได้มีการอบรมละครให้กับเยาวชนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ดอยจอมทอง จังหวัดพะเยา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านโทรคมนาคม ในช่วงปิดภาคเรียนทางศูนย์จะได้นำทีมเยาวชนที่ผ่านการอบรมละคร ลงพื้นที่ในจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เวที สัมมนาคนเชียงม่วนกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดพะเยาได้จัดเวที สัมมนาคนเชียงม่วนกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ขึ้น ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้จำนวนประมาณ 65 คน

กล่าวเปิดงานโดย นายศักดิ์ชัย หาญสุข (ปลัดอาวุโส) อำเภอเชียงม่วน
ตัวแทนพระสงฆ์เข้าร่วมเวทีสัมมนาคนเชียงม่วนกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ตัวแทนภาครัฐและเยาวชนในโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

คบท.และสบท.เยี่ยมเยียนศูนย์คุ้มครองสิทธิฯจังหวัดพะเยา
คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและเจ้าหน้าที่สบท. เข้าเยี่ยมเยือนศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พะเยา กลไกภาคเหนือ เครือข่ายและอาสาสมัครของศูนย์พะเยาให้การต้อนรับ คบท. และสบท.สัญจร ในครั้งนี้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เวทีสาธารณะ/เวทีวิชาการเพื่อผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในโอกาสที่ คบท./สบท. ได้สัญจรมาเยือนจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา ทางส่วนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพะเยา,กลไกประสานงาน ศบท.ภาคเหนือ ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และสบท. ได้ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในกิจการโทรคมนาคมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน อาทิ ปัญหาsmsกวนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณดำรงค์ อารีย์กิจ รองผู้ว่าฯจังหวัดพะเยา มาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ โดยในช่วงสุดท้ายของเวทีสาธารณะ เครือข่ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือ เครือข่ายนักวิชาการ และเครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา ยังได้ร่วมกันลงนาม MOU การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความตระหนักและปกป้องสิทธิในด้านกิจการโทรคมนาคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จัดการประชุมอาสาสมัครประจำเดือนมิถุนายนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ทางศูนย์คุ้มครองสิทธิฯจังหวัดพะเยา ได้จัดการประชุมอาสาสมัครประจำเดือนมิถุนายน ขึ้นที่ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ พะเยาโดยมีการจัดปรับโครงสร้างอาสาสมัครเครือข่าย PHAการจัดปรับแผนปฎิบัติงานประจำเดือนของอาสาสมัครแต่ละเครือข่าย โดยแนวทางการทำงานของอาสาสมัคร อาสาสมัครทุกคนต้องจัดทำแผนส่งให้ศูนย์ฯทุกๆเดือนเพื่อนำมาจัดปรับและแลกเปลี่ยนแผนร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เพื่อง่ายในการติดตามสนับสนุนและหาแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อความต่อเนื่องในเรื่องของสิทธิผู้บริโภค และสิทธิด้านอื่นๆและยังได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ/การเตรียมตัวดูงาน และการเตรียมเวทีสาธารณะ สบท.สัญจรที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 นี้ด้วย

การประชุมเครือข่ายเยาวชน

ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯจังหวัดพะเยา ได้จัดการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเยาวชนด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 13มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดพะเยาเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนในกิจการโทรคมนาคม โดยจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิผู้บริโภคจากความร่วมมือของตัวแทนแต่ละสถาบัน เช่น การแสดงละครเร่ ซึ่งจะมีการจัดอบรมการแสดงละครในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักปฏิบัติธรรม ดอยจอมทอง วัดจอมทอง อ.เมือง จ.พะเยา และการจัดเวทีสาธารณะ “รับรู้ เข้าใจ เท่าทัน สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม”ทั้งนี้ยังได้แจ้งการยกเลิกค่าเชื่อมต่อ 107 บาท เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ถึงข่าวสารในกิจการโทรคมนาคม และช่วยเป็นสื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ถึงข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา

การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดพะเยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ของจังหวัดพะเยา ในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอภาพรวมของศูนย์ การสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดพะเยา การนำเสนอการรับเรื่องร้องเรียน และแนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์คุ้มครองสิทธิฯทั้งในด้านกิจการโทรคมนาคม หลักประกันสุขภาพ และสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องและยังได้นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารในด้านกิจการโทรคมนาคม เรื่อง "ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคม การขอเปิดใช้บริการภายหลังจากถูกระงับการให้บริการ จำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดบาท"และสถานการ์ sms ในปัจจุบันที่ยังคงเป็นปัญหาต่อผู้บริโภค